1. Thuế môn bài

Thông tư số 42/2003/TT-BTC ngày 07/05/2003 của Bộ tài chính quy định về mức thuế môn bài phải nộp đối với các tổ chức kinh tế căn cứ vào mức vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:  Doanh nghiệp tư nhân, công ty liên danh, công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần trả thuế môn bài căn cứ trên số vốn đăng ký trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép đầu tư.

Bậc thuế môn bài

Số vốn đăng ký (tỷ đồng)

Thuế môn bài hàng năm(đồng)

Bậc I

Trên 10

3.000.000

Bậc II

Từ 5 đến 10

2.000.000

Bậc III

Từ 2 đến 5

1.500.000

Bậc IV

Dưới 2

1.000.000

Đối với loại hình kinh doanh hộ gia đình trả thuế môn bài căn cứ trên thu nhập bình quân hàng tháng:

Thu nhập hàng tháng (đồng)

Thuế môn bài hàng năm (đồng)

Trên 1.500.000

1.000.000

Từ 1.000.000 đến 1.500.000

750.000

Từ 750.000 đến 1.000.000

500.000

Từ 500.000 đến 750.000

300.000

Từ 300.000 đến 500.000

100.000

Dưới 300.000

50.000

2. Các văn bản về thuế TNDN (Chọn mục Theo sắc thuế: Thuế thu nhập doanh nghiệp )  (Lick vào đây).