1.  Tình hình đăng ký doanh nghiệp tháng 11 năm 2015    

Trong tháng 11/2015, số doanh nghiệp được thành lập mới là 9.311 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 52.583 tỷ đồng, tăng 1,3% về số doanh nghiệp và giảm 19,3% về số vốn đăng ký so với tháng 10 năm 2015.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong tháng 11 đạt 5,6 tỷ đồng, giảm 21,1% so với tháng trước.

Số lao động đăng ký của các doanh nghiệp thành lập mới trong tháng 11 là 159,45 nghìn lao động, giảm 0,15% so với tháng trước.

Số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động trong tháng 11 của cả nước là 827 doanh nghiệp, tăng 21,8% so với tháng 10 năm 2015.

Số doanh nghiệp gặp khó khăn trong tháng 11 là 4.768 doanh nghiệp, giảm 65,5% so với tháng trước, trong đó: 1.536 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có đăng ký và 3.232 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động chờ đóng mã số doanh nghiệp hoặc không đăng ký.

Số doanh nghiệp trước tạm ngừng kinh doanh hoặc tạm ngừng hoạt động không đăng ký nay quay trở lại hoạt động trong tháng 11 trên cả nước là 2.448 doanh nghiệp, giảm 26,9% so với tháng 10 năm 2015.

2. Tình hình doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2015

– Về tình hình chung:       

Trong 11 tháng đầu năm 2015, cả nước có 86.853 doanh nghiệp được thành lập mới với tổng số vốn đăng ký là 538.671 tỷ đồng, tăng 28,12% về số doanh nghiệp và tăng 37,66% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước (So sánh 2014/2013: doanh nghiệp giảm 4,5%; vốn tăng 8,9%).

Tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.280.855 tỷ đồng, bao gồm: tổng số vốn đăng ký của doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 538.671 tỷ đồng và tổng số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp thay đổi tăng vốn là 742.184 tỷ đồng.

Tỷ trọng vốn đăng ký bình quân trên một doanh nghiệp trong 11 tháng đầu năm 2015 đạt 6,2 tỷ đồng, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước. Số lao động dự kiến được tạo việc làm của các doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng đầu năm 2015 là 1.318,4 nghìn lao động, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm trước.

– Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo vùng lãnh thổ:

Theo số liệu thống kê tại Biểu đồ 1 về các vùng của cả nước trong 11 tháng đầu năm 2015 cho thấy cũng như các năm 2013 và 2014 thì vùng Đông Nam Bộ vẫn là vùng có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập nhiều nhất, vùng Tây Nguyên là vùng có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập thấp nhất.

Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập theo vùng trong 11 tháng đầu năm 2015 so với cùng kỳ năm 2014, cho thấy duy nhất khu vực Tây Nguyên là có số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới giảm 8,6%; Ở chiều ngược lại, các khu vực khác đều có tỷ lệ doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng, bao gồm các khu vực là Đồng bằng Sông Hồng tăng 33,4%; tiếp đến là khu vực Trung du và miền núi phía Bắc tăng 30,7%; Đông Nam Bộ tăng 29,7%; Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung tăng 25,1% và Đồng bằng Sông Cửu Long tăng 20,7%.

Nếu so sánh tỷ lệ biến động tăng, giảm doanh nghiệp đăng ký thành lập tại các vùng theo các năm 2015/2014 và 2014/2013 thì tại các vùng trong cả nước cho thấy 2 xu hướng biến động trái ngược nhau qua các năm.

 

 

– Về tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới phân theo ngành, lĩnh vực hoạt động:

Trong 11 tháng đầu năm 2015, tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập tăng ở tất cả các ngành, lĩnh vực so với cùng kỳ năm 2014. Một số ngành có tỷ lệ tăng cao trên 50%, gồm có: Kinh doanh bất động sản tăng 77,8%; Nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 68,2%; Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 63,9%.

Biểu đồ 3: Tình hình doanh nghiệp đăng ký thành lập mới theo ngành, lĩnh vực hoạt động

 

 

          Lê Văn Kiên

(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh)