Tổng dư nợ cho vay tháng 11 của thành phố Hà Nội ước tính 1.193 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước.

1
Tín dụng 11 tháng của Hà Nội tăng trưởng ước đạt 18%

Theo Cục Thống kê Hà Nội, mặc dù lãi suất ngân hàng giảm, nhưng tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng vẫn tăng so tháng trước, tháng 11, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước tính đạt 1.383 nghìn tỷ đồng, tăng 1,2% so tháng trước và tăng 16,2% so tháng 12/2014.

Trong đó, tiền gửi tăng 1,2% và 14,6% (tiền gửi tiết kiệm tăng 2,3% và 15%, tiền gửi thanh toán tăng 0,5% và 14,4%), phát hành giấy tờ có giá tăng 0,4% và tăng 49,2%.

Tổng dư nợ cho vay tháng 11 ước tính 1.193 nghìn tỷ đồng, tăng 1% so tháng trước và tăng 18% so tháng 12/2014, trong đó dư nợ ngắn hạn tăng 1,2% và 9,8%, dư nợ trung và dài hạn tăng 0,7% và 32,2%.

Cũng theo Cục thống kê Hà Nội, giá vàng tháng 11 trên thị trường này tăng 0,1% so tháng trước; giá USD của các ngân hàng tháng này giảm 0,38% so với tháng trước.

Thu Trang