QUYẾT TOÁN THUẾ, BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Dựa vào sổ sách đã có của Doanh nghiệp để kiểm tra, soát xét việc kế toán đã hạch toán đúng theo quy định của Bộ tài chính ban hành hay chưa. 
Thực hiện điều chỉnh lại các sai sót hạch toán theo quy định cho phép.

–  Bảng cân đối kế toán.
– Bảng cân đối số phát sinh.
– Thuyết minh báo cáo tài chính.
– Bảng lưu chuyển tiền tệ.
– Quyết toán thuế TNDN.
– Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

THAY MẶT  KẾ TOÁN TRƯỞNG GIẢI TRÌNH TRỰC TIẾP VỚI CƠ QUAN THUẾ.
CAM KẾT BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI NẾU SAI SÓT “

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *