Khi công ty tiến hành thành lập các đơn vị trực thuộc doanh nghiệp như: Chi nhánh công ty, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh.

      Chúng ta cần lưu ý một số điểm nổi bật về cách đặt tên đơn vị trực thuộc công ty như sau: Tại điều 20 Chương II Nghị Định 78 ban hành ngày 14 tháng 09 năm 2015 và có hiệu lực thi hành từ ngày 01/12/2015 có nêu:

  1. Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện theo quy định tại Điều 41 Luật Doanh nghiệp. 
  2. Ngoài tên bằng tiếng Việt, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp có thể đăng ký tên bằng tiếng nước ngoài và tên viết tắt. 
  3. Phần tên riêng trong tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp không được sử dụng cụm từ “công ty”, “doanh nghiệp”.

4. Đối với những doanh nghiệp nhà nước khi chuyển thành đơn vị hạch toán phụ thuộc do yêu cầu tổ chức lại thì được phép giữ nguyên tên doanh nghiệp nhà nước trước khi tổ chức lại.