1. THAY ĐỔI NỘI DUNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH:

 

 

 

– Quý khách hàng có thể chọn một phần hay toàn bộ dịch vụ trong bản báo giá dịch vụ.

 

 

 

– Giá dưới đây đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước

 

 

 

– Nếu quý khách thành lập công ty ở những tỉnh khác xin liên hệ chúng tôi để được báo giá tốt nhất.

 

 

 

– Quý khách chỉ đi 01 lần đến Sở KH&ĐT và 01 lần đến Công an

 

 

 

– Công ty chúng tôi luôn có nhân viên đi cùng với Quý Doanh nhân.

 

 

 

– Hồ sơ chỉ cần duy nhất CMND (bản sao y không quá 3 tháng) 

 

– Giá dưới đây không bao gồm thuế GTGT.

 

 

1.1 Dịch vụ Thay Đổi Tên Công Ty:

 

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi tên công ty trên giấy phép 5 ngày 400.000 đồng
– Đổi dấu tròn tại Phòng QLHC về TTXH  2 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày
200.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

1.2 Dịch vụ thay Đổi Địa Chỉ Trụ Sở (Công Ty/ Chi Nhánh/ VPĐD/ Địa Điểm K.Doanh):

– Nếu doanh nghiệp thay đổi đến địa chỉ trụ sở mới khác quận thì phải đổi dấu tròn.

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Thay đổi địa chỉ trụ sở trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 400.000 đồng
– Đổi dấu tròn tại Phòng QLHC về TTXH  2 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

1.3 Dịch vụ bổ sung (giảm) ngành nghề đăng ký kinh doanh :

 

CÔNG VIỆC Thời Gian Giá
– Bổ sung (giảm) ngành nghề trên giấy đăng ký kinh doanh 5 ngày 400.000 đồng
– Bố cáo thay đổi ( 03 kỳ )
3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày 200.000 đồng

 

1.4 Dịch vụ thay đổi thành viên/ Cổ đông sáng lập công ty:

 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
 – Thay đổi thành viên/ cổ đông sang lập của công ty trên giấy phép 5 ngày    400.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày    200.000 đồng
 
 

 

 

1.5 Dịch vụ thay đổi người đại diện pháp luật của công ty:

 

 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
 – Thay đổi thay đổi người đại diện pháp luật của công ty trên giấy phép 5 ngày    400.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thông báo thay đổi ( Mẫu 08) đến chi cục thuế chủ quản của công ty trong ngày    200.000 đồng
 
 

 

 

1.6 Dịch vụ thay đổi thông tin của công ty:

 

 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Thay đổi thông tin cá nhân (VD: số CMND; Địa chỉ thường trú, chổ ở …) 5 ngày    400.000 đồng
– Hiệu chỉnh thông tin trang website, Email của công ty 5 ngày    400.000 đồng
– Thay đổi tỷ lệ góp vốn của các thành viên/ cổ đông sáng lập của công ty 5 ngày    400.000 đồng
– Thay đổi Giám Đốc (thuê) của công ty 5 ngày 400.000 đồng
Các dịch vụ thay đổi khác về công ty…    xin liên hệ

 

 

2. Dịch vụ chuyển đổi loại hình công ty:

 

 

– Nếu quý khách bận công việc, chúng tôi sẽ liên hệ với sở KH& ĐT để nhận giấy phép công ty.
– Đồng thời chúng tôi sẽ thay mặc quý khách liên hệ với Phòng QLHC về TTXH thu đổi dấu tròn.
– Giá dưới đây đã bao gồm toàn bộ các khoản chi phí dịch vụ và lệ phí nộp cho cơ quan nhà nước.
– Nếu quý khách không tại ở Tp.HCM xin liên hệ chúng tôi để có được chí phí thấp nhất.
– Hồ sơ chuyển đổi chỉ cần duy nhất bản sao CMND ( Không quá 03 tháng)

 

 2.1 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH Một Thành Viên: 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– Chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công Ty TNHH MTV 5 ngày    2.500.000 đồng
– Bố Cáo thay đổi ( 03 kỳ ) 3 ngày    450.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại Phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày    500.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình ( Mẫu 08) trong ngày 200.000 đồng
– Thanh huy hóa đơn cũ và tiến hàng mua hóa đơn mới 3 ngày 500.000 đồng

 

 

 

 

 2.2 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty TNHH : 

 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 2.3 Dịch vụ chuyển đổi DNTN thành công ty Cổ Phần : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình DNTN thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 2.4 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty DNTN : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 4500.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

 2.5 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty TNHH : 

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

2.6 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH Một Thành Viên thành Công Ty Cổ Phần :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

2.7 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH thành DNTN :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

2.8 Dịch vụ chuyển đổi Công Ty TNHH thành Công Ty Cổ phần :

CÔNG VIỆC Thời gian Giá
– chuyển đổi giấy phép kinh doanh loại hình Công Ty TNHH MTV thành Công ty TNHH 5 ngày 2.500.000 đồng
– Thu đổi dấu tròn DNTN tại phòng QLHC về TTXH Công An Thành Phố 2 ngày 500.000 đồng
– Bố cáo thay đổi (03 kỳ) 3 ngày 450.000 đồng
– Thông báo chi cục thuế về việc chuyển đổi loại hình (Mẫu 08) Trong ngày 200.000 đồng
– Thanh hủy hóa đơn GTGT cũ và tiến hành mua hóa đơn GTGT mới 3 ngày 500.000 đồng
– Thay đổi dấu vuông ( Đóng trên hóa đơn GTGT ) Trong ngày 200.000 đồng

3. Thành lập mới giấy phép Công ty

 

GÓI A: (GP + DẤU + MST) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu cao su)
7 ngày 1.600.000đ

 

 

GÓI B: (GP + DẤU + MST + BÁO) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu cao su)
– Đăng báo: quân Đội Nhân Dân
7 ngày 2.500.000đ

 

 

GÓI C: (GP + DẤU + MST + HỒ SƠ THUẾ) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu Cao Su)
– Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu – mua hóa đơn
14 ngày 3.000.000đ

 

 

GÓI D: (GP + DẤU + MST + BÁO + HỒ SƠ THUẾ) Thời gian Giá
– Tư vấn và soạn tất cả hồ sơ theo mẫu
– Đăng ký xin cấp giấy Chứng nhận ĐKKD
– Đăng Ký xin cấp Mã Số Thuế
– Đăng ký xin cấp con dấu (dấu Cao su)
– Đăng báo: Thời báo kinh tế Việt Nam
– Thiết lập hồ sơ thuế ban đầu – mua hóa đơn
14 ngày 3.500.000đ